تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

بزرگترین دموکراسی منطقه؟
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب: فعالیت مشارکت و مجاهدین انقلاب ممنوع است واقعا چگونه ادعا می کنند ایران بزرگترین دموکراسی منطقه است؟
تاریخ ارسال: چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 3 نظر